Adsense Gelirleri için Katma Değer Vergisi İstenebilir mi?

Dış ticaret, girişimcilik, pazarlama, e-ticaret, yerel ticaret ve genel ticaret üzerine kurulumuş web platform.

Manos

Member
13 Ağu 2019
78
0
6
Meslek
Şovalye
Daha önceki yazılarımda, vergi daireleri tarafından adsense veya admob geliri olan kişilerin hesap hareketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin tespit edilerek izahat için çağrıldıklarını yazmıştım.Ağustos 2019 Güncel Bilgi : Arkadaşlar Beyan etmediğiniz Tutarlar var ise Varlık Barışı İmkanından Faydalanmayı Kaçırmayın.

İzahata çağrılan kişiler için vergi dairesi genelde istediği ,elde edilen gelirler üzerinden % 50 düşülerek kalan tutarın beyan edilmesi şeklinde oluyor, En azından bana mail atan 60 a yakın arkadaş için böyle bir durum söz konusu oldu. Kabul etmediğiniz takdirde vergi dairesinde tutanak tutulması konusunda talep gelir ise, yanınızda bir mali müşavir olması önemli. Tutanakta genelde aşağıdaki hususlar oluyor.


Bazı illerde , bir şekilde listeleri eline geçiren merdiven altı kişiler, adsense geliri olanları telefon ile arayıp işinizi çözeriz v.b. şekilde aramaya başlamış. Listeleri nasıl elde ediyorlar, bu bilgiler gizli değil mi ? Meslek etiği v.b. ? Şaşırdım mı tabi ki Hayır…. Deveye sormuşlar…


Ancak katma değer vergisi noktasında bazı tereddütler mevcut. Bu tereddütlerin çıkış noktası, reklam gelirinin kaynağının yurt içi veya yurt dışı tıklamalar arasındaki farkı gözetmeden vergi daireleri tarafından yapılan yorum ile ilgili. Vergi daireleri elde edilen hasılat tutarından % 10 düşerek kalan tutar için iç yüzde ile katma değer vergisi hesaplamak istiyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 09.01.2019 Tarihli özelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Benim görüşüm yurtdışı tıklamalardan elde edilen reklam geliri katma değer vergisine tabi olmaması yönünde. Ancak vergi daireleri bu tutarlar üzerinden de katma değer vergisi talep etmekte, bu talebin dayanağı olarak da ilgili tarihte mükellefiyetin açık olmaması ve tebliğde yer alan fatura kesme şartının yerine getirilmemesini öne sürmekte.


Yazılarımın genel olarak herkese hitap edebilmesi amacı ile kanun numarası veya maddesi yazmamaya, bu sayede en anlaşılır şekilde hazırlamaya özen gösteriyorum. Ancak bu noktada konu biraz detaylı ve yorum yapılmasını gerektirdiği için bu yazıda bazı istisnalar olabilir :)


Photo by Alvaro Felipe on Unsplash
Öncelikle 3065 Sayılı Katma Değer vergisi kanunun Mal ve hizmet ihracı başlıklı 11. maddesinin a fıkrası ile İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler başlıklı 12.maddesinin 2.fıkrasına göre katma değer vergisi hesaplanmaması için
a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
Ayrıca 26 seri numaralı katma değer vergisi tebliğine göre ise;
  • Hizmet, Yurtdışındaki Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır
  • Fatura ve Benzeri Belge Yurtdışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir
  • Hizmetin Bedeli Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmelidir
  • Hizmetten Yurtdışında Yararlanılmalıdır
Vergi Daireleri yukarıda numarasını yazdığım tebliğe göre katma değer vergisi istisnasından faydalandırtmamaktadır. Ancak kanunda tebliğdeki şartlardan bazıları bulunmamaktadır.


Hizmet bedelinin Türkiye’ye döviz olarak gelmemesi konusu ile ilgili olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu 25/03/2015 tarih ve 93767041–130[12–2014/181]-29 sayılı özelgesinde reklam gelirleri Türk Lirası olarak hesaba gelmiş olsa bile ilgili tutarların hizmet ihracatı kapsamında olması gerektiğini belirtilerek, katma değer vergisi hesaplanmaması yönünde görüş bildirmiştir. ( Özelgelere karşı inceleme elemanları rapor yazabilmeleri mümkün olsa da veya özelgeler her ne kadar verildiği mükellefi bağlasa da Kocaeli vergi dairesinin bu görüşü önemlidir)


Tebliğdeki diğer şart ise fatura düzenlemesidir. Vergi daireleri ilgili tarihte mükellefiyetin açık olmaması ve fatura düzenlenmemesi nedeni ile yine istisnadan faydalanılamayacağı yönünden görüş bildirmektedirler.Ancak Hukuki olarak normlar hiyerarşisi göz önüne alındığında Kanunda açıkça düzenlenmeyen bir durum için tebliğ ile ek yükümlülük getirilmesi mümkün olmamalıdır. Tebliğ Yolu ile yeni bir hukuk kuralı getirilmemelidir. Bu kapsamda ofisimizin hukuk birimi tarafından gerekli itirazlar yapılmakta ve süresi içinde davalar açılmaya başlanmaktadır.


Sonuç olarak; elde edilen gelir tutarları ve ilgilendirdiği kişi sayısı dikkate alındığında önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha çok konuşacağız gibi gözüküyor .
Henüz kendisine Yazı Gelmemiş olanlar Ne Yapılabilir ? ( Yazı gelmiş, inceleme başlamamış olanlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir.)
İnceleme söz konusu olur ise inceleme elemanı her ne kadar belli bir oranda kar oranı hesap ederek vergi hesaplayacak ( Genelde % 50 uyguluyorlar). Ama vergi aslının yanında vergi ziyai ile özel usülsüzlük cezası kesecek. Bir de üzerine gecikme cezası söz konusu.
Ama vergi mahkemesine konuyu götürmeniz de mümkün
Ama pişmanlık ile kendiniz başvurursanız; gecikme zammı ve 1. derece bir kat usulsüzlük cezası kesiliyor. Avantajları özel usulsüzlüğe göre daha az bir tutar usulsüzlük cezası, bir de gecikme cezası da daha düşük.
Uzlaşma Talep edeceksiniz ise ,


Örnek Uzlaşma Çağrı
Toplantıya bizzat katılmanız veya noterlerce düzenlenen ve vergi dairesince tarh edilen vergi ve/veya kesilen ceza miktarları üzerinde vekilin uzlaşmaya yetkili olduğuna dair şerh bulunan vekaletname ile birlikte vekilinizi bulundurmanız, ayrıca asil ya da vekil sıfatıyla uzlaşmaya katılacak kişinin kimlik belgesi ve fotokopisi, tüzel kişilik temsilcilerinin şahsi kimlikleri ve fotokopisi ile birlikte imza sirkülerini de ibraz etmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, uzlaşma görüşmelerinde mükellefe yardımda bulunmak üzere bir meslek mensubu veya avukatında bulundurulmak istenmesi halinde, bu kişilerin uzlaşma görüşmelerine katılabilmelerinin hukuki bir belgeye (sözleşme, vekaletname vb.) dayandırılması ve bu belgelerin de aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saatte komisyonumuzun davetine icabet etmediğiniz takdirde uzlaşma temin edilememiş sayılacaktır. Bu takdirde uzlaşma dilekçenizde yer alan vergi ve cezalar için yeniden uzlaşma görüşmesi yapılması kanunen mümkün olmayacaktır.